หลักสูตรเตรียมพร้อมและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะ“ผู้สูงวัยดิจิทัล”ภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ   SMART AGEING ACADEMY”