เพื่อสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่สนใจ หรือที่มีความพร้อมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในหลักสูตรระดับอื่น ๆ ของ “ผู้สูงวัยดิจิทัล” ที่สูงขึ้นได้ ภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ “SMART AGEING ACADEMY”

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ__1_-removebg-preview